نظام توزیع کالا

در اواخر دهه هشتاد از طرف دولت وقت طرح تحول اقتصادی مطرح شد که یکی از بخش های اصلی آن به اصلاح نظام توزیع کالا مرتبط بود، دراین بسته به نقاط ضعفی در سیستم توزیع کالای کشور اشاره شده بود، که از جمله می‌توان… ک